iphone 5s app spy handy tracking diebstahl kann apple mein handy orten kinderschutz software gratis download here iphone spionage software entfernen spion app für iphone ortungsfunktion für handy spyware for iphone 5 kann ich spy app on ipad spy spionage app iphone 6 Plus spionieren iphone combox sms spy app download link iphone spy video recorder iphone spy software download handy gps signal orten press spy iphone location best spy fritzbox kindersicherung umgehen windows xp

L’estudi dels seus cabells

Benigno, que combina en sí mismo el laureado dos oficinas y Tesorero, como su nombre lo indica, el semblante benigno y sin comprar viagra comprar embargo alegre.

S’han dut a terme els estudis tipològics, toxicològics i analítiques quí­miques de mostres de cabells del rei Pere el Gran recuperats durant el procés d’actuació sobre les restes, així com l’anàlisi d’una mostra del manyoc de cabells identificat sota el fardell funerari.

 

Els objectius d’aquestes analítiques pretenien obtenir informació sobre les característiques morfològiques del cabell de Pere, l’anàlisi toxicolò­gica per identificar possibles intoxicacions o enverinaments i l’existèn­cia de tractaments a base de productes cosmètics.

 

Pel que fa al primer punt, no ha estat possible determinar les caracte­rístiques morfològiques de les mostres analitzades atès que els cabells estaven molt degradats i se n’havien perdut les principals característiques morfològiques. Així, el color, que era similar en ambdues mostres, no cor­responia al color original sinó que ha de relacionar-se amb el procés de degradació post mortem i del temps transcorregut de l’enterrament. Pels mateixos motius tampoc s’han obtingut resultats de la comparació de la mostra del manyoc de cabells, trobat sota el fardell funerari, i la mostra de pèl associada al cos del rei (concretament de la barba). Malgrat els resultats negatius de l’estudi tipològic en la comparació, hom ha dut a ter­me anàlisis toxicològiques, d’elements traça i metalls essencials, així com de pigments sobre dos grups de restes de cabells recuperats a l’interior de la tomba de Pere el Gran: per una banda, en el manyoc trobat sota les fustes que servien com a base per al fardell funerari i, per una altra, en els pèls de la barba del rei que encara es trobaven adherits al seu rostre.

 

Tant el manyoc com la barba coincideixen a mostrar nivells estàndard de cobalt, coure, mercuri, manganès, níquel, plom i estronci. També comparteixen nivells per sobre de la mitjana d’or i estany. Alhora, la concentració de bari, cadmi, seleni, vanadi i zenc estan per sota dels del conjunt de la població en ambdues mostres.

 

Si les coincidències són nombroses, les divergències, en canvi, són signi­ficatives. La concentració d’arsènic, calci, crom, ferro i molibdè és molt més alta a la barba que al manyoc, el qual presenta nivells coincidents amb els del conjunt de la població. Per contra, la presència d’argent en aquest darrer és força més elevada que en els cabells del rostre del rei.

 

Comparada amb els nivells documentats en el manyoc, la concentració de ferro a la barba és quatre vegades més elevada, la d’arsènic cinc, la de calci gairebé set, la de molibdè vint-i-sis i la de crom quaranta-dues. El fet que la divergència afecti fonamentalment els metalls que, en els cabells i el fetge del sobirà, més s’allunyen dels valors estàndard i millor contribueixen a perfilar el seu hipotètic quadre clínic no pot ser passat per alt. Això constitueix, al nostre parer, un indici versemblant que les fibres capil·lars que conformen el manyoc pertanyen a un individu que difícilment podria ser Pere el Gran.

 

El contingut en metalls preciosos d’ambdós grups de cabells presenta un interès especial, atès que no existeixen gaires mecanismes que pos­sibilitin la transferència post mortem d’aquests minerals, de manera que constitueixen un bon indicador de la influència dels processos bioge­nètics en la configuració de la càrrega elemental dels teixits estudiats.

 

Els cabells provinents del manyoc trobat sota les posts que sostenien el cadàver del rei presentaven traces d’or i plata molt superiors a les de la mitjana de la població actual, i el mateix podem dir sobre els nivells d’or documentats a la barba del rei. En canvi, el contingut en argent de la bar­ba es troba per sota dels valors de referència (0,24 davant de 0,40 μg/g).

 

Aquesta darrera i significativa discrepància no és l’única que es dóna entre els cabells del manyoc i els de la barba del rei. Així, els nivells d’or docu­mentats en les fibres capil·lars recuperades sobre el cos de Pere II doblen els del manyoc (1,83 davant de 0,84 μg/g) i superen significativament tant els valors documentats en els cabells de Cangrande della Scala (1,30 μg/g) com en els de la reina Blanca d’Anjou (per sota del llindar de detecció).

 

De tot plegat es desprèn la impressió que, en la seva vida quotidiana, el rei estava en contacte constant o si més no freqüent amb objectes d’or. En canvi, la persona a la qual pertanyen els cabells del manyoc no duia a sobre o no emprava tants elements fets amb aquest metall, i es de­cantava més aviat pels fabricats amb plata. Tot i això, la seva exposició a l’Ag (0,84 μg/g) hauria estat inferior a la de la reina Blanca d’Anjou (1,55 μg/g) i se situaria molt lluny dels nivells excepcionalment alts do­cumentats en el cos del príncep Cangrande della Scala (17,40 μg/g).

 

Interpretant l’accés a objectes fets amb metalls preciosos com un indi­ci d’estatus, sembla que el personatge innominat que diposita els seus cabells a la tomba del rei se situaria per sota del nivell dels sobirans catalanoaragonesos i del príncep genovès, però força amunt en l’escala social. Bona prova d’aquesta darrera afirmació és l’alta concentració d’or documentada en els cabells del propietari o propietària del manyoc, els quals se situen molt per sobre dels nivells estàndards en la població ac­tual (0,84 davant de < 0,005 μg/g) i no gaire per sota dels de Cangrande della Scala (1,30 μg/g).

 

Sobta, en canvi, que en els cabells de la reina Blanca d’Anjou, nora del rei Pere el Gran, el contingut d’or es trobi per sota del llindar de detecció, dada que es traduiria en un accés considerablement inferior a aquell metall. Aquest tret és coherent, per altra banda, amb la composició de l’únic objecte personal que, tret de les restes tèxtils, es va recuperar a la seva tomba: un penjoll o arracada fet amb peces de corall enfilades amb una torsió de filferro de billó (coure i plata).

 

Una darrera analítica, destinada a trobar traces de colorants tèxtils i capil·lars reforça encara més aquesta impressió: el tint groc a base d’api­genina i/o genisteïna present en els cabells i barba del rei no ha estat identificat en els cabells que conformen el manyoc.

Eryoma.com is for sale - PerfectDomain.com
Logo of eryoma.com

Eryoma.com save this domain unsave this domain

Price:

$3,099 USD

$129.13/month for 24 months
$129.13/month for 24 months
12
18
24
Choose length
» Want to know more about your benefits?
We accept:
PayPal VISA American Express Master Card Wire Transfer Bitcoin

5 Easy Steps

 • 1
  Click "Buy Now" or "Buy with Payment Plan" to purchase the domain of your choice.
 • 2
  Our system will create a transaction via PDTransfer or Escrow.com (additional fees may apply).
 • 3
  The Buyer makes the payment and after payment is secured we inform the Seller to start the domain transfer.
 • 4
  We work closely with the Buyer and Seller to process the domain name transfer.
 • 5
  After the Buyer confirms receipt of the domain the funds will be disbursed to the Seller.